Jonáš Slabík bytem Světlá nad Sázavou, F. A. Jelínka 1035, 582 91, IČ: 09071318,
(dále jen „Hledam-fyzioterapeuta.cz“), kontaktní údaje email: info@hledam-fyzioterapeuta.cz, tel: +420 722 352 547, www.hledam-fyzioterapeuta.cz, vydává tyto zásady ochrany osobních údajů, (dále „Zásady“), na základě čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27, dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále „GDPR“).

Cílem Zásad je zejména informovat, jaké osobní údaje Hledam-fyzioterapeuta.cz zpracovává o fyzických osobách při poskytovánívých služeb, při návštěvách internetových stránek Hledam-fyzioterapeuta.cz a kontaktech s potencionálními zákazníky, k jakým účelům a po jakou dobu tyto osobní údaje zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o právech osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů.

1) KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, která je identifikovaná nebo identifikovatelná v souvislosti s podnikatelskou činností a poskytováním služeb Hledam-fyzioterapeuta.cz. Může se jednat o následující kategorie osobních údajů:

1.a) Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

Takové údaje jsou potřebné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se o: akademický titul, jméno a příjmení, datum narození, název obchodní firmy, IČO, DIČ, adresa sídla nebo místa podnikání, adresa trvalého pobytu, fakturační adresa, identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí, identifikační údaje plátce vyúčtování, bankovní spojení, podpis

1.b) Kontaktní údaje

Jedná se o: kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail, adresy na sociální sítě.

1.c) Údaje o využívaných službách

Jedná se o: druh a specifikace poskytované služby, objem poskytnutých služeb a jejich cena, zákaznický segment.

1.d) Provozní údaje a lokalizační údaje

Tyto údaje jsou zpracovávané pro potřeby přenosu dat sítěmi elektronických komunikací, pro jejich účtování, řešení případných nesrovnalostí a reklamací služeb a plnění zákonných povinností Hledam-fyzioterapeuta.cz.

Jedná se zejména o: volající číslo, volané číslo, adresa datového spojení (např. IP adresa nebo URL adresa), datum a čas uskutečnění spojení, počet poskytnutých jednotek, doba trvání spojení.

1.e) Údaje z komunikace se zákazníky

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb mezi fyzio.shop.cz a zákazníkem. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem při přímém kontaktu, písemnou a elektronickou komunikaci a záznamy chatové a další obdobné komunikace aj.

2) ÚČELY, PRÁVNÍ DŮVODY A DOBY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. V podmínkách Hledam-fyzioterapeuta.cz je možné zpracovávat údaje pro některé účely bez souhlasu subjektu údajů zejména na základě smlouvy, pro plnění zákonné povinnosti Hledam-fyzioterapeuta.cz nebo z důvodů nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany; pro jiné účely je zpracování možné na základě souhlasu subjektu údajů.

2.a) Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností Hledam-fyzioterapeuta.cz a ochranu oprávněných zájmů je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebuje Hledam-fyzioterapeuta.cz souhlas subjektu údajů. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

U zákazníků se splněnými závazky je Hledam-fyzioterapeuta.cz oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace se společností Hledam-fyzioterapeuta.cz po dobu 3 let ode dne ukončení platnosti poslední smlouvy.

Pokud jednání mezi Hledam-fyzioterapeuta.cz a potenciálním zákazníkem nebylo završeno uzavřením smlouvy, je Hledam-fyzioterapeuta.cz oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od skončení jednání.

Faktury, vystavené Hledam-fyzioterapeuta.cz, jsou archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení podle § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.

Zákaznické smlouvy jsou pro doložení právního titulu pro fakturaci archivovány po dobu 10 let ode dne ukončení jejich platnosti.

Obchodní sdělení můžeme zasílat našim zákazníkům na základě oprávněného zájmu Hledam-fyzioterapeuta.cz, do doby, než vysloví svůj nesouhlas, nebo na základě vysloveného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je uveden rovněž kontakt pro odmítnutí jejich zasílání.

2.b) Zpracování údajů se souhlasem zákazníků služeb Hledam-fyzioterapeuta.cz pro marketingové a obchodní účely

Hledam-fyzioterapeuta.cz zpracovává se souhlasem zákazníka jeho osobní údaje pro marketingové a obchodní účely. Pro období od účinnosti GDPR získává Hledam-fyzioterapeuta.cz nové souhlasy pro marketingové a obchodní účely.

S tímto souhlasem zpracovává Hledam-fyzioterapeuta.cz osobní údaje především pro vytvoření vhodné nabídky svých produktů a služeb nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně (včetně vyúčtování), prostřednictvím kontaktních údajů.

Poskytnutí souhlasu k marketingovým a obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může kdykoli odvolat.

Pro marketingové a obchodní účely mohou být zpracovány veškeré kategorie údajů, uvedené v sekci A těchto Zásad (s výjimkou podpisu a kopií identifikačních dokladů), a to s ohledem na rozsah poskytnutého souhlasu.

Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany Hledam-fyzioterapeuta.cz pro jiné účely a na základě jiných právních titulů v souladu s těmito Zásadami.

2.c) Zpracovávání údajů subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu

U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává Hledam-fyzioterapeuta.cz s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb a produktů Hledam-fyzioterapeuta.cz. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek Hledam-fyzioterapeuta.cz, jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies společnosti Hledam-fyzioterapeuta.cz v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny.

2.d) Zpracování cookies z internetových stránek provozovaných společností Hledam-fyzioterapeuta.cz

Pokud má subjekt údajů ve svém údajůve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, Hledam-fyzioterapeuta.cz zpracovává záznamy o jeho chování z cookies, umístěných na internetových stránkách Hledam-fyzioterapeuta.cz. Děje se tak pro zlepšení funkčnosti našich webových stránkách (např. rozlišováním jednotlivých uživatelů, ukládáním uživatelských předvoleb apod.), abychom lépe porozuměli, jak naši návštěvníci stránky, nástroje a služby používají nebo zlepšit zkušenost zákazníků s našimi stránkami při jejich další návštěvě.

3) ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Hledam-fyzioterapeuta.cz zpracovává osobní údaje ve svém sídle jednotlivými prověřenými zaměstnanci.

Zpracování se provádí pomocí výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů.

4) INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů, který je identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, má následující práva:

4.a) Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt má právo na přístup ke svým osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od společnosti Hledam-fyzioterapeuta.cz: potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, informace o účelech zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemcích nebo jejich kategoriím, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, kopii osobních údajů, pokud nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Při opakované žádosti bude Hledam-fyzioterapeuta.cz oprávněn za pořízení kopie osobních údajů přiměřený poplatek.

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace je možné uplatnit na info@hledam-fyzioterapeuta.cz.

4.b) Právo na opravu nepřesných údajů

Subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Hledam-fyzioterapeuta.cz jako správce nebo zpracovatel nebo jiná osoba, která pro Hledam-fyzioterapeuta.cz provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat o vysvětlení nebo požadovat opravu, resp. Doplnění osobních údajů.

Zákazník má povinnost oznamovat Hledam-fyzioterapeuta.cz změny svých osobních údajů na kontaktní adresu: info@hledam-fyzioterapeuta.cz, a tyto doložit. Je rovněž povinen poskytnout součinnost, pokud zpracovávané osobní údaje nebudou přesné.

Bude-li žádost zákazníka shledána oprávněnou, provede Hledam-fyzioterapeuta.cz opravu bez zbytečného odkladu podle daných technických možností. Nebude-li žádosti vyhověno, může se zákazník obrátit na dozorový úřad, přičemž právo obrátit se na úřad přímo tím není dotčeno.

4.c) Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo na výmaz svých osobních údajů podle čl. 17, GDPR, pokud byly splněny zákonné podmínky, např. osobní údaje již nejsou potřeba k účelům, pro, než byly získány nebo se jinak zpracovávaly.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se obrátit na info@hledam-fyzioterapeuta.cz.

4.d) Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má do doby vyřízení svého podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

4.e) Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na oznámení, podle čl. 19, GDPR, v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu, budeme informovat jednotlivé příjemce údajů, s výjimkou případ. Kdy se to ukáže jako nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřeného úsilí.

Na žádost subjektu údajů na info@hledam-fyzioterapeuta.cz můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích.

4.f) Právo na přenositelnost osobních údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje podle čl. 20, GDPR, jejichž zpracování se provádí automatizovaně, a které poskytl správci v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě svého souhlasu, a právo předat je jinému správci.

Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat přímo zákazníkem určenému správci, pokud bude řádně určena osoba jednající za takového správce a bude takové předání autorizovat.

Údaje budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Pokud by se výkon práva na přenositelnost osobních údajů mohl nepříznivě dotknout práv a svobod třetích osob, není možné žádosti vyhovět.

4.g) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má právo vznést kdykoli námitku z důvodů jeho konkrétní situace, dle čl. 21, GDPR, proti zpracování jeho osobních údajů, jde-li o zpracování z důvodu oprávněného zájmu Hledam-fyzioterapeuta.cz dle čl. 6 odst. 1 písm. f), GDPR.

Pokud nebude existovat závažný oprávněný důvod Hledam-fyzioterapeuta.cz pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, Hledam-fyzioterapeuta.cz ukončí zpracování bez zbytečného odkladu.

Námitku je možné podat na info@hledam-fyzioterapeuta.cz.

4.h) Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je třeba učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, na info@hledam-fyzioterapeuta.cz.

Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat na info@hledam-fyzioterapeuta.cz.

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče ve Vašem počítači.

4.ch) Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem rozhodování, založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo, dle čl. 22, GDPR.

4.i) Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, viz www.uoou.cz

5) PROVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je jmenován Jonáš Slabík, e-mail: info@hledam-fyzioterapeuta.cz.

6) DOTAZY A INFORMACE

Odpovědi na případné další dotazy o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů, vysvětlení a aktuální informace z této oblasti může subjekt údajů získat na webových stránkách Hledam-fyzioterapeuta.cz nebo prostřednictvím e-mailu info@hledam-fyzioterapeuta.cz.

,,Vyhledat svého fyzioterapeuta či studenta nebylo nikdy před tím snazší.''

Vyhledejte toho svého již dnes…

Potřebujete pomoc?

Kontakty:

Email:

info@hledam-fyzioterapeuta.cz

Telefon:

+420 722 352 547

Napište nám:

Jméno:*
Příjmení:*
Email:*
Telefon (nepovinné):
Subjekt vaší zprávy:*
Napište nám svou zprávu*
Máte fotky pro lepší znázornění vašeho problému? (Max. 3)
Maximum file size: 1 MB